Phát triển giải pháp IoT cho nông nghiệp
Hanoi, 12-2019: Phối hợp cùng với Farmingly cloud trong việc triển khai các giải pháp IoT phục vụ nông nghiệp
 

Theo thỏa thuận, Insight services sẽ chịu trách nhiệm phát triển, tích hợp các giải pháp IoT cần thiết cho lĩnh vực nông nghiệp, Farmingly cloud sẽ triển khai ứng dụng các giải pháp đó trên các cơ sở do công ty quản lý.

 

Để biết thêm thông tin, liên hệ: info@insight.vn


Đối tác

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm